HÜMÂ KASİDESİ

Bu sevdâ, Kays’ı Mecnûn eden sevdâ demişsin

Zâhirde bir sebeptir nice Leylâ demişsin

Bir diken batsa hemen gülü eyler şikâyet

Yaraşmaz civanmerde böyle şekvâ demişsin

Yâr için candan geçen o kanlı dâra koşar

Cana minnet bilinir cevr ü cefâ demişsin

Nefsinin sâkîsine yalvarıp bâde içse

Bend eder zincirine onu dünya demişsin

İdamına o lahza fermân eylerim bilsin

Düşerse serhadinden bir tek kal’a demişsin

Gülzârımın semtine yaklaşmasın var ise

Gönlünün bir yerinde mâl ü hülya demişsin

Şu münkir, hiç cirmine bakmadan isyan eder

Emrime râm olurken arz u semâ demişsin

Temkîni kaybedip de ağyâra dönüp baksa

Yağdırırım başına bin bir belâ demişsin

Dilenciler bâbıma yüz sürüp sultan olur

Ne acîb iş… Bu serkeş durur hâlâ demişsin

Kebap olurken gönül firkatin yangınında

Bu firkat o serkeşe uygun ceza demişsin

Ağumuz Zemzem suyu, zehrimiz Havz-ı Kevser

Virânemiz saraydan pek muallâ demişsin

Şu dünya libâsından tamamen üryân ise

Kafdağı’nda raks eder böyle hümâ demişsin

Yüreğinden koparsan ve uzatsan o yâre

Çölü dahi mest eder gül-ü rânâ demişsin

Bir zerrede cihanın tüm esrârı gizlidir

Bir bakışta gizlidir nice manâ demişsin

Kıymeti yok cihanın servet ü samânının

Katımda birdir elbet şâh u gedâ demişsin

Ebû Cehl’in küfrünü giyinmiş sergerdeler

Felâha erdiren söz ancak “İllâ” demişsin

Zâlimin aklı kıttır, bileydi bir mazlûmun

Bir damla gözyaşından taşar derya demişsin

Ne hâin sayyâd imiş, okunun temreni kan

Cehennemin âteşi ona sezâ demişsin

Şu öksüz âhûları bağlamış kemendiyle

Lâyık mıdır yaptığı bunca ezâ demişsin

Cümle âdemoğluna yetişir benim arzım

Elverir bunca kavga, bunca nizâ demişsin

Hasmı Firavn’a destek veren, yılan çıyansa

Bir ejderha kesilir kuru âsâ demişsin

Her âdem Musa değil ve her dağ Tûr-i Sina

Nasib olmaz herkese bu tecellâ demişsin

Er isen Hüseyn olup şehâdete koşarsın

Çıksa dahi karşına bin Kerbelâ demişsin

Aliyyü’l-Murtazâlar Zülfikârı çekince

“Aferin! Aferin!” der, arş u â’lâ demişsin

Kim ise gayr-ı müslim, bilsin ki Mahmûd’umun

Sancağıyla şenlenir dâr-ı ukbâ demişsin

Enbiyâ vü evliya ve dahî uşşâka nûr

Serapa aşk u vefâ ol Mustafâ demişsin

Bunları da sevebilirsiniz

Yorum Yaz